İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mersin Escort Seksi İlanlar

Mersin Escort Seksi İlanlar

Görme Yetersizliği; Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı, kişinin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Görme engelliliğin yasal tanımı, görmenin ve görme alanının ölçümüne bağlıdır. Yasal tanım, tıp alanında çalışanlar ve diğer ilgililer tarafından kullanılmaktadır. Nedenleri ise çok sık rastlanmamakla birlikte genetik olabilir. Annenin hamileliği sırasında geçirdiği kızamıkçık gibi ateşli hastalıklar, aldığı bazı ilaçlar ya da röntgen ışınlarına maruz kalma görme engeline neden olabilmektedir. Doğumun güç olması da bir başka nedendir. Prematüre (erken) doğan bebeklere kuvözde fazla oksijen verilmesi çocuğun kör olmasına neden olabilmektedir. Doğum sonrasında çocuğun geçirdiği ateşli hastalıklar, kazalar, zehirlenmeler görme engelinin nedenlerindendir. Görme engelinin derecesi ne olursa olsun ( az gören- kör) , görme problemi olan çocukların gelişimsel, bilişsel ve sosyal özellikleri konusunda eğitimden yararlanma olanakları vardır.

Bunun için de öncelikli olarak bu özelliklerin bilinmesi gerekir. Dil öğrenilen bir özelliktir ve işitsel olması nedeniyle görme güçlüğü olanların dil gelişimlerine olumsuz etkisi yok denecek kadar azdır. Olumsuz sayılabilecek en belirgin özellik kör olan bireylerde daha çok görülen “Verbalism” yani aşırı sözcük kullanmadır. Körlük, düşük zekânın belirleyicisi değildir. Ancak görme ile ilgili yaşantılarının zengin olmayışı nedeniyle yeterli eğitim olanaklarının sağlanması gerekmektedir. Kavramsal gelişimleri, normal olan çocuklara oranla daha geridir. Özellikle soyut kavramlarda başarı düşüktür. Bunun nedeni ise uygun öğrenme yaşantılarının olmayışıdır. Görme engelli çocukların en fazla sıkıntı çektiği konu, alan kavramıdır. Çünkü diğer duyularını kullanarak öğrenme çabası göstermekte, alana ilişkin bilgilerde diğer duyuları sınırlı kalmaktadır.

Hareket özgürlüğündeki becerileri kazanabilmesi için görme engelli çocuğun, fiziksel engellerin farkına varması gerekmektedir. “Engel Duyusu” olarak nitelenen bu duyu, bireyin önündeki engelin yerinin ve yönünün algılanarak belirlenmesinde etkilidir. Yer ve yön, işitsel olarak algılanır ve belirlenir. Bunun için yankılanmalardan yararlanılır. Bu yolla engel duyusu gelişir. Görme engelliler, dikkatlerini yoğunlaştırarak daha iyi ayrım yaptıklarından dolayı işitme ve dokunma duyularını daha iyi kullanmaktadırlar. Görme engelliliğin eğitsel tanımı ise; görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen, kabartma alfabeye (Braille) ya da konuşan kitapların kullanılmasına ihtiyaç duyan bireyler “kör”; büyütücü araçlar yardımıyla ya da büyük puntolu yazılı materyali okuyabilen bireyler “az gören”dir. Eğitsel tanımın yasal tanım kadar kesin ve açık olmaması eğitsel değişkenlerden ve öğretimde okuma yöntemini vurgulamış olmasından kaynaklanmaktadır. Mersin Escort seksi ilanları, görme engelli vatandaşlarımızın psikolojileri hakkında konuşarak , kişileri bu konu hakkında uyaracak.

Mersin Eskort

Dil ve Konuşma Güçlüğü: Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur. Konuşma, hoş olmayan bir sesle ve yaşına uygun olmayan veya anlaşılmayan bir şekilde yapılır, dolayısıyla normalden çok farklılık gösterir ve dikkati konuşana çeker ise genellikle engelli konuşma olarak kabul edilir. Bir başka deyişle konuşma esnasında dinleyenlerin çoğu, çoğu kez ne söylendiğine değil de nasıl söylendiğine dikkat ediyor, çoğu konuşmayı umduklarından farklı buluyor ve konuşan ne söyleyeceğini değil de nasıl söyleyeceğini düşünür veya o endişe içinde olur ise o konuşma, engelli bir konuşma sayılabilir. Konuşma engelinin türleri şu şekildedir;

1- Gecikmiş Konuşma, 2- Ses Bozukluğu, 3- Artikülâsyon Bozukluğu, 4- Kekemelik
5- İşitme Engeline Bağlı Konuşma Bozuklukları, 6- Yarık Damak ve Beyin Engeline Bağlı Konuşma Bozuklukları, 7- Yabancı Dil ve Bölgesel Konuşma Ayrılıklarına Bağlı Konuşma Bozuklukları. Konuşma engeli olan birey çocukluktan yetişkinliğe kadar reddedilme, izole edilme (gizlenme), alay edilme ve acımaya karşı devamlı olarak savaşmak zorunda kalacaktır. Bundan dolayı, nedeni organik olan konuşma bozuklukları gerekli tedbir alınmadığında kısa zamanda duygusal problemler haline gelirler. Konuşma öğrenilen bir beceridir ve konuşma konuştukça gelişen ve pekiştirilen bir beceridir.

Öğretmen sınıfta konuşmasıyla iyi bir model olmalıdır. Çocuğa konuşmanın kendi dilek ve duygularını ifade etmeye yarayan bir iletişim aracı olduğu hissettirilmelidir. Çocuk konuşmaya istekli hale getirilmelidir. Düzgün konuştuğunda bunun öğretmeni tarafından fark edilip takdir edildiğini ve her zaman edileceğini bilmelidir. Sınıf içerisinde grup önünde o veya arkadaşları konuşmalarından dolayı sert bir şekilde eleştirilmemelidir. Bu çocukta konuşmaya karşı tepki yaratabilir, korku geliştirmesine neden olabilir. Çocuk konuşurken ilgiyle ve sabırla dinlenmelidir. Nasıl konuştuğuna değil ne anlatmak istediğine yoğunlaşmalı ve anlaşıldığı hissettirilmelidir. Sosyal uyumu ve kendine olan güveninin gelişimi için ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda kaldırabileceği sorumluluklar verilmelidir. Çocuğun sınıf içinde alay konusu olmaması ya da rencide edilmemesi için diğer öğrencilerle uygun bir sırada konuşulmalı ve sınıf içinde ki davranışlarla olumlu örnek olunmalıdır. Ders esnasında söz hakkı öncelikli verilmeli ve beklerken yaşayacağı gerginlik azaltılmalıdır. Mersin Eskort numaraları, sizleri bu konu hakkında bilgilendirerek, yardımcı olacaktır.

Mersin Escortları

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuğa bir şeyin anlatılmasından çok yapılarak görülmesi halinde daha başarılı olurlar. Teorik anlatımlar yerine yaparak öğrenmeyi sağlayan pratik çalışmalar daha yararlı olabilir. Çocuğun öğrenmesini kolaylaştıracak olan davranışların basitten karmaşığa doğru sıralayarak, aşamalı olarak öğrettiğiniz takdirde çocuğunuzun öğrenmesi daha kolay olacaktır. Yaptırdığınız egzersizlerde yardımlarınızı çocuğun başarısı arttığı ölçüde azaltmanız, onun cesaretlenmesine yardımcı olacaktır. Çocuğa yeni beceriler kazandırırken ya da çocuk çalıştığında, öğrendiğinde onu sevindirmeyi ve ödüllendirmeyi unutmayınız. Ödül, bir çocuğa davranışın arkasından hemen verilen, onun çok hoşuna giden herhangi bir şey olabilir. Ödül verildiği takdirde, çocuğu ödüllendiren davranışlarda artış görülecektir. Ödül olabilecek beğeni sözleri, oyun veya sosyal nitelikteki ödülleri iyi seçmelisiniz. Ödülde en önemli kural ise; ödülü istediğiniz davranışın hemen arkasından hemen verip geciktirmemek çocuğa ödülü başarılı davranışından dolayı verdiğinizi hissettirmektir. Çocukla göz teması çok önemlidir. Öncelikle onunla karşılıklı oturup size bakmasını isteyebilirsiniz. “ Umut Emre bana bak!”. Eğer bakmıyorsa çocuğun çenesinden yavaşça tutup, hafifçe başını kendinize doğru çeviriniz.

Göz kontağı kurabiliyorsanız “Aferin” ya da “Bana ne güzel baktın” gibi bir ödülle, çocukla iletişim kurmanın en önemli ve en güzel adımını atmış olacaksınız. Öğrenme sırasında çocuğun hareketli olmasından ziyade, bir yerde oturarak öğrenme faaliyetinde bulunması ve çevredeki dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırılması çocuğun başarısını artırır, bu ortamı sağlamaya çalışın. Çocuğun basit emirlerle yapacağı işlere uymasını sağlayın ki sizinle işbirliği yapması koya olsun. Ev ortamında yapmayacakları, üslenmeyecekleri faaliyetleri çocuğa ille de yapacaksınız diye zorlamayın. Çocuk zora geldiğinde ortamdan ve sizden kaçacaktır. Korku ile öğrenme bir arada olmaz. Baskı ve dayak ortamında öğretilmeye çalışılan faaliyetler sadece korku ortamında gösterilip diğer ortamlarda gösterilmeyen ve kalıcı olmayan faaliyetlerdir. Mersin Escortları, özel öğrenme güçlüğü çeken çocukların yaşadıkları psikolojileri anlatarak, bu konu hakkında neler yapılabileceği konusunda yardımcı olacaktır.

Mersin Eskort Bayan

Çocukları akranları ve kardeşleriyle kıyaslamak, çocukların çalışma hevesini artırmak yerine, tam tersine kırar. Çekingenliğini önlemek için onun cesaretini ve kendine güvenini artırıcı bir tutum izlenmelidir. Kendine güvenen çocuk her zaman daha başarılı olur. Annesine ve Babasına güvenen çocuk ise silik bir kişilik oluşturan bir birey olacaktır. Çocuğun başarılı durumlarını fark edip göz önüne getirdiğinizde yaptığı faaliyetlerde daha hevesli, daha dikkatli, başarmak için daha büyük bir çaba içinde olduğunu görülecektir. Bu çocukların bulundukları ortamda kendilerini farklı hissedecekleri unsurları ortadan kaldırılması veya kabullenmelerinin sağlanması onların daha rahat olmasını sağlar. Örneğin sınıf ortamında diğer çocukların bu gibi çocukları dışlamaları, dalga geçmeleri, kurdukları ilişkilerde farklı tutumlar göstermeleri bu çocukları çok rahatsız eder. Çocuklara olumsuz yaklaşımların ortadan kaldırılmasına çaba harcanmalıdır. Bu çocukların kendilerini işe yaramaz hissetmelerini önlemek için; onlara başarabilecekleri basit sorumluluklar verilmelidir ve desteklenmelidirler.

Sınıf ortamında bu çocukların dikkat ve ayırt etme becerileri düşük olduğundun düzeni ve iyi organize edilmiş bir çalışma ortamı başarılarını etkileyecektir. Bu çocukların sınıf ortamında diğer çocuklar kadar başarılı olabileceklerine inanmaları davranışlarınızla gerçekleşecektir. Herhangi bir faaliyette çocukların dikkatlerini sağladıktan sonra yavaş, açık ve basit cümlelerle o faaliyeti anlatırken mümkün olduğu kadar hareket göstermelisiniz. İşi öğrenirken çocuğun, fiziki olarak da faaliyete katılması yapabileceğini hissetmesini sağlayacaktır. Bu da başarı düzeyini artıracaktır. Bu çocuklara bir iş üzerinde çok egzersiz yaptırmanız önceden yaptıklarını hatırlamaya yardım edecektir. Kısa adımlarla, programda fazla hızlı ilerlemeden her gün çocuktan daha fazlasını beklemeniz ve başarılarının devam edeceği inancında olduğunuzu hissettirmeniz onlarda her zaman en iyisini yapma isteğinin oluşmasına yardımcı olacaktır. Gelişimleri sürekli takip edilmelidir. Çocukların kendine ait dünyaları vardır bu dünyaları kıyaslama yaparak yıkmaya çalışmanın ne kadar yanlış olacağını anlatacak olan Mersin Eskort Bayan numaraları, kişileri bilgilendirecektir.

Mersin Bayan Escort

Otizm bozukluğu ile ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluk durumudur. Otizmin ortaya çıkma sıklığı 30 aylıktan önce görülmektedir. Çocukların konuşma ve dil gelişiminde belirgin bir gecikme söz konusudur. Zihinsel gelişimle ilişkisi olmayan, ancak sosyal gelişimle ilgili bir yetersizlik söz konusudur. Belirgin davranışları arasında kalıplaşmış oyun, aynılığı koruma ve değişikliğe karşı tepki gösterme yer almaktadır. karşı çok değişik tepkiler gösteren otistik çocukların, erken çocukluk döneminde bazı seslere hiçbir tepki vermemesi, çocukta işitme problemi olduğu düşüncesini çağrıştırmaktadır. Otistik çocukların insan yüzüne ve çevrelerindeki birçok nesneye bakmamalarına karşın, hareket eden, dönen ya da parlak olan bazı nesnelere çok uzun bakabildikleri, bazılarının zaman zaman ışıktan rahatsız oldukları hatta karanlık bir odada daha rahat ettikleri görülebilmektedir. Bu tepkiler bazı çocuklarda acıyı, sıcağı ve soğuğu fark etmeme şeklinde ortaya çıkarken, bazılarında ise, soğuk suyla ellerini yıkarken ağlama, eline iğne battığı zaman çığlık atma gibi aşırı duyarlılıklar şeklinde de görülebilmektedir. Herhangi bir kimse tarafından dokunulmaya, kucağa alınmaya tepki gösteren otistik çocuklar, fiziksel teması reddetmekte ve çevreleriyle ilişki kurmaktan kaçınmaktadırlar. Otistik çocukların çevrelerindeki duyusal uyarılara çok farklı tepkiler vermelerine karşın, yeni bir nesneyi genellikle koklayarak, yalayarak ve parmaklarını üzerinde gezdirerek tanımaya ve keşfetmeye çalıştıkları gözlenmektedir.

Otistik çocukların ip atlama, dans, yüzme gibi büyük kas motor becerilerin kullanılmasını gerektiren bazı hareketleri taklit etme yetilerinin çok az ya da hiç olmamasına bağlı olarak daha geç öğrendikleri görülmektedir. Kâğıt kesme, kutu içine küp atma ve ipe boncuk dizme gibi küçük kas motor becerilerinin de oldukça zayıf olduğu gözlenmektedir. Otistik çocukların duruşlarında, ellerini kullanmada zaman zaman normalden farklı bir görünüm sergiledikleri görülmektedir. (Parmak uçlarında yürüme, belli hareketleri tekrar etme, tek ayağı üzerinde ileri geri sallanma, kendi etrafında dönme vb. ) Bununla birlikte hiperaktif (çok hareketli) veya hipoaktif (az hareketli) olmaları da diğer motor davranış özellikleri olarak kabul edilmektedir. Kucağa alındığında sarılmama, annenin sesine tepki vermeme gibi davranışları gösteren otistik çocukların çoğu, anneye bağımlılık davranışının yoksunluğunu göstermektedirler. Sevgi ve güvende olma gereksinimi yönüyle diğer bireylere fiziksel yakınlaşma davranışları görülmemektedir. Otistik çocukların zamanlarının çoğunu tek başına oynayarak geçirdikleri ve anne-babaları ile iletişim kurmadıkları gözlenmiştir. Çevreyle ilgili en ufak değişikliklerin karşısında çok duyarlı olabildikleri halde insan yüzü ve karşılıklı iletişim bu çocuklar için çok az önem taşımaktadır. Otistik çocuklarda oyun becerisi, sembolik düşüncenin kazanıldığı duyu – motor döneme paralel olarak gelişmemektedir. İletişim ve hayal gücünden yoksun olmaları nedeniyle diğer çocukların oyununa katılmazlar. Çevredeki bireylerle iletişim kurmada yetersiz olma otizmin en belirgin özelliklerinden biri olarak belirtilmektedir. Mersin Bayan Escort , otizm hakkında bizleri bilgilendirecek ve nasıl davranacağımızı anlatacaktır.

Mersin Escort Bayan

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminde başlayan, yaşam boyu süren, akademik, sosyal ve iş yaşamları da dâhil olmak üzere birçok alanda günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir bozukluktur. Bu öğrencilerin kendi davranışlarını kontrol altına alma ve dikkatlerini belirli uyaranlara odaklamada sorunları vardır. “Yaramaz, yerinde duramayan, hayallere dalan, düşünmeden davranan, dalgın, unutkan” gibi pek çok sıfatla nitelendirilen öğrencilerdir. “Hiperaktivite”, aşırı hareketlilik anlamına gelmekle birlikte Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin tümünü iyi anlatan bir terim değildir. Bazı çocuklarda aşırı hareketlilik olmaksızın da Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir. Bazı öğrencilerde en belirgin özellik dikkat süresinin çok kısa olmasıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bazı öğrencilerde aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile ilgili belirtiler ön plandayken, bazılarında dikkat eksikliği ön plandadır. Bu tanıyı almış öğrencilerin önemli bir bölümünde ise dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bir arada görülür.

Aşırı hareketlilik gösterenler; yerinde duramayan, sakin ve sessiz çalışmakta güçlük çeken, yerli yersiz koşup tırmanan, çok konuşan, sorulan soruyu dinlemeden ya da soru tamamlanmadan cevaplayan, her zaman gerekli gereksiz bir şeylerle uğraşan, sıra beklemekte zorlanan, olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda kesen öğrencilerdir. Dikkat eksikliği gösterenler ise yönergeleri başından sonuna kadar takip edemeyen, dikkatlerini yaptıkları işe veya oyuna vermekte zorlanan, evde veya okulda yapacağı işler ve etkinlikler için gereken malzemeleri sıkça kaybeden, siz konuşurken dinlemez gibi görünen, detayları gözden kaçıran, düzensiz görünen, uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanan ve bunlardan kaçınan, unutkan, ilgileri kolayca başka yönlere kayan öğrencilerdir. Kabaca baktığımızda aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği ile ilgili belirtiler ya da gözlenen davranış örüntüleri zaman zaman tüm çocuk ve ergenlerde görülebilir. Önemli olan bunların görülme sıklıkları ve süreleridir. Bu nedenle tanı mutlaka bir uzman tarafından konulmalıdır. Dikkat eksikliğine değinecek olan Mersin Escort Bayanları, bu tür durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini anlatacaktır.

Mersin Escort Bayanlar

Kendine çok yakın gördüğün dostun , arkadaşın , sırdaşın mutlaka vardır. Sürekli onunla vakit geçirirsin , konuşursun , dertleşirsin . Ama zamanla aranızda ufak tefek sorunlar çıkarak dostluk diye adlandırdığınız bağın kopmasına sebep olur. Böyle zamanlarda keşkeleriniz ortaya çıkar. Keşke şunu demeseydim, keşke bunu demeseydim, ya gidip bir başkasına anlatırsa diye kaygılarınız olur, pişmanlık yaşarsınız. Ama insan konuşmak istiyor , paylaşmak istiyor, kendini anlatmak istiyor. Hal böyle olunca kimseye güvenemiyorsunuz. Korkularınız başlıyor , hiç korkmayın, sizi asla yarı yolda bırakmayacak arkadaşlarınız var artık. Ne konuşursanız konuşun asla konuştuklarınız bir başkası tarafından duyulmayacak. Sizin o duygusal boşluğunuzu alacak , size yoldaş olacak , dertlerinize ortak olacak olan Mersin Escort Bayanların numaraları , günün hangi saatinde olursa olsun arayabileceğiniz numaralar. Ne zaman ararsanız arayın sizinle konuşacak olan deneyimli çalışanlarının , size yardımcı olurken , size yol da gösteren gerçek dostlarınız olma özelliğini taşıyor. En azında şunu bile bilmek insanı rahatlatıyor , hangi zaman diliminde ararsam arayayım benimle konuşacak. Yani insan bazen şöyle olmaz mı ? O kadar kalabalık var ama yalnızım. . Hiç kimse beni anlamıyor diye serzenişte bulunmazmıyız? Tabi de evet dediğinizi biliyorum.

İnsanların sosyalleşmek adına yaptığı ne varsa , yetersiz geldiği anlar oluyor. Böyle anlarda ne yapacağımızı şaşırırız , ne yapsak olmaz. İfade zorluğu çekeriz , kendimizi anlatabilsek bile karşımızda ki bizi anlayamaz. Bir sürü sebep var aslında iletişimsizliğe örnek. Sizi anlayacak birilerini çok ararsınız ve bulamazsınız. Aslında Mersin Escort Bayanların numaraları , bu amaçla kurulan bir iletişim ağı olarak kendini gösteriyor. Aradığınız anda size kendinizi özel hissettirecek ve siz bile aaa bu benmiyim dersiniz. Evet sizsiniz sadece siz kendinizi ve içinizde ki cevheri bilmiyorsunuz. Telefonda ki uzman , size kendinizi öyle güzel cümlelerle anlatıyor ki , siz kendinizi buluyorsunuz. Siz bile kendinizi tanıyamamış oluyorsunuz. Bastırılmış duygularınız ortaya çıkarmanızda yardımcı olarak , sizin kimliğinizi kazanmanız da yardımcı oluyor.

Mersin Vip Escort

Evet zor zamanlar geçiriyorsunuz. Herkes zor zamanlar yaşıyor aslında. Herşey yolundaymış görünen herşeyin , aslında yolunda gitmediğini zor da olsa anladığımız da kendimize çok kızarız. Neden herşey benim başıma geliyor , neden hayatta bir sınava tabi tutuluyorum diye serzenişlerde bulunursunuz. Kendi çapınız da haklı olabilirsiniz. Çünkü siz sadece kendinizi bilirsiniz ve kendinizi görürsünüz. Ama etrafınızda o kadar sorunlu insanlar vardır ki , kimileri hastalıkla uğraşır , kimileri geçim sıkıntısı çeker , kimileri ise sosyal ilişkilerinde problemler yaşarlar. Siz de onlardan birisiniz , kabul ediyorum ama hiç bir sorun çözümsüz değildir. Mutlaka bir yerler de sizin derdinize , sorunlarınıza yardımcı olacak kişiler vardır. Çok uzağınızda değil aslında , bir telefon kadar yakın olan kişiler size her konu da yardımcı olarak , sorununuz ne ise derinlere inerek sizi ruhen iyileştirecek ve rahatlatacak. Çünkü karşınızda kişi sizi , çok iyi dinleyerek sizin temelinizde yatan asıl sorunları ele alarak sizi o yönde rahatlatmasını bilen deneyimli kişiler. Eğitimlerini psikoji üzerine almış , sosyal sorunlarınız hakkında size destek olabileceklerdir. Mersin Vip Escort siteleri bünyesinde görev yapan kişilerin , tam da anlattığım özelliklere sahip olan uzman kişilerden oluşuyor. Sizin belki kendinize bile anlatamayacağınız sorunları dinleyerek , sizi rahatlatacak ve sorunlarınızın üstesinden başarı ile kalkmanızı sağlayacak uygun cümleler kuruyorlar. Deneyimlerini sizin üzerinizde uygulayarak , sizin bu deneyimlerinden yararlanmanızı sağlayacak.

Profosyonel destek almak , yüz yüze konuşarak kendimizi anlatmaktan çoğu insan kaçar. Çünkü anlattıklarınınaslında kimseler tarafından bilinmesini istemezler. Belki de durum utanma duygusudur. Bu duyguyu sizden alacak tek yer Mersin Vip Escort noları olarak ortaya çıkıyor. Ne anlatırsanız anlatın , belki anlatırken utanacaksınız ama utandığınızı bile kimseler göremeyecek veya konuştuklarınız bir şekilde başka zamanlarda tekrar konuşulmayacak. Sadece siz ne zaman isterseniz konuşacaksınız , herşey sizin elinizde olacak olan bu görüşmelerin ruh sağlığına çok iyi geleceğini belirtmeliyim. Çünkü en iyi terapi yöntemi, kendinizi anlatarak , konuşarak çözüm yoluna gidilmesidir.

Eskort Mersin

Anne karnına ilk düştüğümüz ilk andan itibaren ne yaşayacağımız , nelerle karşılaşacağımız aslında biliniyor. Kadercilik burada devreye giriyor. Nasıl yaşadığımız ülkeyi , anne babamızı veya dilimizi seçemiyorsak , yaşayacaklarımızın da önüne geçemeyiz. Kimler neler yaşamıştır kim bilir ?Hayattan beklentileri nelerdir veya beklentilerinin karşılığını almışmıdır ?kimbilir. Hayaller ve gerçekler. . . . Kimimiz çok iyi bir yaşam sürmek için hayatımız boyunca çalışırız, kimimiz ise şanslı olurlar , doğdukları ilk andan itibaren rahat bir yaşantıya sahip olurlar. Hayatlarında herşey hazır bir şekilde önlerine sunulur. Kime sorsanız belki mutsuzuz diyeceklerdir. Çok parası olan amacının olmadığından , az parası olan da neden az param var diye şikayetlenir. Hayatta hepbir memnuniyetsizlik vardır. Hiç bir şeyden mutlu olmayı beceremezler. Ne istediklerini çoğu zaman kendileri bile bilmez. Sorsanız kendilerini anlatamazlar. Hayat işte . . . . Az parası olan çok para ister , çok parası olan da biraz mutluluk ister. Duygu kargaşası yaşarlar, kimseyle konuşamazlar kendilerini ifade edemezler. Eski zamanlara şöyle bir dönüp baktığımız da , aslında huzurlu ve mutlu insan sayısı fazladır. Belki paraları azdır ama birbirlerinden hep memnundurlar. Çünkü insanların iletişimi sadece yüz yüze konuşmaktı , anlamak ve anlaşılmaktı.

Zaman değişti , iletişimin azaldığı , tahammüllerin azaldığı bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların tek iletişim şekli mesajlaşmak oldu. İnsanlar artık konuşmayı bilemez hale geldi. Sosyal medya da ahkam kesenler , karşı karşıya geldiklerinde ne yapacaklarını şaşırır hale geldiler. Tabi ki aslında sorun büyük. Bu durum insanlarda psikolojij travmalara sebep olarak , sonu belki de hazin biten durumlara geliyorlar. Neden peki , neden bu kadar çok sevdiklerimizden uzaklaşıyoruz. Neden kendimize her sıkıldığımız da bunaldığımız da konuşabileceğimiz arkadaşlıklar edinemiyoruz. Aslında cevabı herkes biliyor . TAHAMMÜLSÜZLÜK , EMPATİ KURAMAMAK. . Parası az olan kişinin yerine kendinizi koyunuz , onların neler hissedebileceğini yaşayamazsanız bile anlamayı çalışınız. Onu da yapamıyorsunuz değil mi ?İşte anlatmak istediğim bu. Empati kurma özelliğinin sıfıra indiği şimdiki zamanımız da , ifade ve anlama zorluğu yaşanıyor. Seksi Eskort Mersin kızların telefonları , evet bu işe yarıyor. Size kendinizi anlatacak veya daha gerçekci olmak gerekirse sizi kendinize getirerek çevreye duyarlı insanlar olmanızı sağlayacak.

Escort Mersin

İlkokul , ortaokul ve lise herşey aslında gitmesi gerektiği gitmiştir. Çocukluk, çocukluk ile ergenlik arası dönem. Her birey farklı bir şekilde bu evreleri atlatıyor veya atlatırken çok zorluk çekiyor. Üniversiteye gelindiğinde aslında ne olduğunu anlayamayız, bir bocalama yaşarız. Aslında kimlik arayışı yaşarız. Çocukmuyum , ergenmiyim yoksa artık ben büyüdüm mü gibi kendimize sorular sorarız. Soruların cevabını bazen verebilirken , bazen de sorular cevapsız kalıyor. Duygu karmaşası yaşarız. Farklı kişiler , kişilikler bizi olumlu yönde etkileyebildiği gibi olumsuz yönde de etkilendiğimiz bir gerçektir. Kimseye bişe anlatamayız, kendi kendimize halletmeye çalışırız ve hata da yaptığımız anlar olur. Çünkü ortamda yalnız olduğumuzu düşünürüz , ailenizden belki de ilk defa yalnız kalmışsınızdır. Depresif bir durum dahi oluşabilir. Kimin gerçek dost olabileceği veya kimden size zarar gelebileceğini kestiremeyiz. Tabi de bu durum normal olan süreç. Bocalamayı herkes yaşar. Düşünsenenize lise dönemine kadar ailenizle beraber yaşarken , eve her geldiğinizde kapıyı açan anneniz varken , annenizin yaptığı o güzel yemekleri yerken , birden bire farklı bir şehir ve farklı insanlar. Elbetteki çok zor bir durum gibi gelir size. Aslında zorluğu olduğu kadar güzelliği de vardır. Önemli olan bu durumun size güzel ve doğru anlatılmasıdır. Etrafınızda gördüğünüz herkes kötü değil veya iyi de değil. Bunun ayrımının iyi bir şekilde yapabilirseniz , doğru kararlar alarak zarar görmeden herşeyin üstesinden gelebilirsiniz.

Ama kimseyi de doğru düzgün tanımıyorsunuz ya anlatırsam o da gider başkasına anlatır , sonra çok utanırım herkesten der gibisiniz. Haklı da olabilirsiniz. Güven duygusu oluşmadan kimseyle özel duygularınızı paylaşmayın derim. Canlı Escort Mersin hatunların numaraları , bunun için var . Hangi duygu selini yaşarsanız yaşayın size her konu da yardımcı olacak ve sizi doğru yolda adım atmanızı sağlayacak. Duygusal boşuğunuzu dolduracak ve sizin kimseye gereksinim duymadan ayağa kalkmanıza yardım edecek. Yeni bir hayata adım atmak , değişime ayak uydurmak mutlaka ki kolay değil. Fakat böyle konularda uzaman kişilerin önereceği ufak tüyolarla , kendinizi farklı hissedecek ve yalnış karar vermenize engel olacaktır. Böyle zamanlarda vereceğiniz her karar sizin hayatınızı etkileyecek olduğunu unutmayınız , Escort Mersin numaraları 7/24 her konuda size destek olmaya devam edecek.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

Mission News Theme by Compete Themes.